Аялдын фитнасы

Чындыгында Алла Таала    Өзүнүн    Ыйык китебинде аялга болгон эркектердин азгырылуусун кабарлаган. «Адамдар үчүн (бул дүйнөдө) аялдардан, перзенттерден, кинтар-кинтар[1] алтын-күмүштөрдөн, сулуу-көркөм тулпарлардан, (үйүр-үйүр) малдардан...